Svoboda otto

motor - Deutz otto - rok výroby 1936

podvozek - Svoboda 10 - rok výroby 1935